آموزش وردپرس
خانه / گزارش کار / قارچ شناسی پزشکی ( گزارش کار ) / آشنایی با ساپروفیتهای معمول آزمایشگاه

آشنایی با ساپروفیتهای معمول آزمایشگاه

این قارچ ها در دو رده قرار میگیرند:
1. Zygomycetes
2. Hyphomycetes:

hyaline hyphomycetes

phaeo hyphomycetes

 

قارچ های ساپروفیت رده زیگومیست:
موکور:Mucor
مشخصات ماکروسکوپی: رنگ و پشمی و واجد میسلیوم های هوایی فراوان.
مشخصات میکروسکپی: میسلیوم ها عموما بدون دیواره عرضی هستند و دارای اسپورانژیوفور های منشعب که به اعضای برجسته ای به نام کلوملا ختم میشود هستند که با بالغ شدن اسپورانژیوم دیواره شکسته و اسپور ها آزاد میشوند.

موکور
ریزوپوس: Rhizopus
مشخصات ماکروسکوپی: رنگ سطح کلنی خاکستری و پشت آن بی رنگ است و واجد میسلیوم های هوایی فراوان و پشمی است.
مشخصات میکروسکوپی: اسپورانژیوم کروی مملو از آندوسپور میباشد. در ریزوپوس دو نوع میسلیوم قابل تشخیص است، انواعی که ریشه مانند میباشند و در محیط کشت فرو میرود که Rhizoid و انواعی کشیده و عریض به نام Stolon.

ریزوپوس
آبسیدیا: Absidia
مشخصات ماکروسکوپی: رنگ کلنی خاکستری یا قهوه ای و فرم پشمی دارد.
مشخصات میکروسکوپی: از استولون تعدادی اسپورانژیوفور منشعب شده، دارای اسپورانژیوم های قطره اشکی یا گلابی شکل است و دارای تعداد زیادی آندوسپور گرد یا بیضی با دیواره صاف هستند.
سین سفالستروم: Syncephalastrum
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی حالت پشمی و رنگ خاکستری دارد.
مشخصات میکروسکوپی: اسپورانژیوفور ها به وزیکول متورم گرد یا بیضی ختم می شود.

سینسفالوسپروم

قارچ های ساپروفیت رده هیفومیست
1. انواع بی رنگ ( hyaline hyphomycetes )
آسپرژیلوس: Aspergillus
مشخصات ماکروسکوپی:کلنی منظره پنبه ای و متراکم یا مخملی و رنگ های آن از سفید تا زرد،نارنجی،سبز،خاکستری و قهوه ای متفاوت است. پشت کلنی گاه واجد رنگ قرمز یا ارغوانی است.
مشخصات میکروسکوپی: دارای یک وزیکول در انتهای کونیدیوفور است و روی وزیکول بسته به نوع آسپرژیلوس یک یا دو ردیف فیالید قرار دارد و فیالوکونیدیها زنجیروار در دهانه فیالید ها تشکیل میشود.

aspergillus

 

آسپرژیلوس
پنی سیلیوم: Penicillium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی پودری، صاف و سبز مایل به آبی است و تدریجا به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای تبدیل میشود ( برحسب نوع گونه سطح به رنگ های سفید،آبی،صورتی،قهوه ای و نارنجی دیده می شود). پشت کلنی غالبا بی رنگ،قرمز و یا قهوه ای دیده می شود.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور منشعب یا غیر منشعب، سلول کونیدی زا یا فیالید ها بطری شکلند. فیالید ها یا مستقیما در انتهای کونیدیوفور قرار دارد یا در روی انشعابات کونیدیوفور ( meluta ) قرار دارد و حالتی شبیه به جارو دارد. کونیدی عموما کروی شکلند. دیواره خار دار یا صاف دارند و بی رنگ یا سبز می باشند.

پنی سیلیوم
اسکوپولاریوپسیس: Scopulariopsis
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی در ابتدا سفید رنگ و مومی شکل و سپس قهوه ای یا کرم رنگ و پودری می گردد.بعد از دو هفته نقاط سفید رنگ کرکی در سطح کلنی ایجاد می شود.
مشخصات میکروسکوپی:کونیدیوفور شبیه به پنی سیلیوم دارد.کونیدی ها زنجیروار و کروی یا لیمویی شکلند و دارای دیواره ی خشن و خاردار هستند.

اسکوپولاریوپسیس
پسیلومیسس:  Paecilomyces
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی رنگ سبز طلایی،خاکستری مایل به قهوه ای یا صورتی دارد.
مشخصات میکروسکوپی: فیالیدها به طور منفرد یا مجتمع در روی کونیدیوفور و یا مستقیما روی هایف های رویشی تشکیل می شود. کونیدیا ها لیمویی شکل( فیالوکونیدی) زنجیروار به دنبال هم قرار دارد.
مواردی که امکان اشتباه با این قارچ وجود دارد: ورتی سیلیوم،اکرمونیوم و پنی سیلیوم.
اکرمونیوم acremonium – cephalosporium
این قارچ در گذشته به نام سفالوسپوریوم معروف بوده.
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی ابتدا صاف و مخملی و سپس پنبه ای می شود. رنگ کلنی سفید ، کرم مایل به زرد و یا قرمز است و پشت کلنی در بیشتر گونه ها بی رنگ است.
مشخصات میکروسکوپی:هایف ها به فیالید های بدون انشعاب کوتاه ختم می شود که گاه طویل میگردد و و در طول آن دیواره عرضی بوجود می آید. کونیدیها بیضی شکلند که به صورت زنجیروار قرار می گیرند و یا توده ای در اطراف فیالید جمع میشوند.
فوزاریوم: fusarium
مشخصات ماکروسکوپی:کلنی ابتدا سفید پنبه ای شکل و تدریجا به رنگ صورتی یا ارغوانی تبدیل می شود.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور ها به طور منفرد یا مجتمع قرار دارند. این قارچ دارای دو نوع کونیدی است؛ میکرو کونیدی تک سلولی و ماکرو کونیدی خمیده یا داسی شکل( موزی) که دارای دیواره عرضی می باشد. هر دو نوع کونیدی ها از طریق فیالید ایجاد می شود.

فوزاریوم

سپدونیوم:sepedonium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی به رنگ سفید،زرد،طلایی،خرمایی و به فرم پودری یا کرکی است.
مشخصات میکروسکوپی: میسلیوم منشعب و سلول های کونیدی زای غیر مشخص و مشابه مسیلیوم های رویشی است دارد. دارای کونیدی گرد با دیواره ناصاف و خاردار است.
کرایزوسپوریوم:  chrysosporium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی از حالت مومی،مخملی،پودری سفید تا خرمایی رنگ( زرد،بنفش،ارغوانی،قهوه ای و غیره) کاملا متغیر است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور از هایف های رویشی غیر قابل تشخیص است،کونیدی ها( آلوریوکونیدی) گرد یا بیضی شکلند و به فرم منفرد یا زنجیروار کوتاه به قطر 2 تا 10 میکرومتر دیده می شود. کونیدی های بزرگتر گاه دارای دیواره عرضی می باشند.در محل آزاد شدن کونیدی گاه نشانه پهن باقی می ماند.
آرتروکونیدی و فیالو کونیدی در برخی گونه ها وجود دارد.

2.هایفومیست های سیاه( Dematiaceous (phaeo) hyphomycetes )
آلترناریا: Alternaria
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی به رنگ سفید، خاکستری،قهوه ای، سبز مایل به سیاه و یا کرکی دیده می شود. رنگ پشت کلنی معمولا قهوه ای مایل به سیاه است.
خصوصیات میکروسکوپی: کونیدی های بزرگ ( توتی شکل) با دیواره صاف یا خاردار زنجیروار به دنبال هم قرار گرفته است و دارای دیواره های طولی و عرضی( dichtyoconidia) می باشد. جوانترین کونیدی در انتهای زنجیره واقع شده است( آکروپتال) کونیدی از طریق دیواره داخلی سلول کونیدی زا ایجاد می شود و گاهی از طریق دیواره های عرضی کونیدی هایف بوجود می آید.کونیدیوفورها ساده یا منشعب و تیره رنگ می باشند.

آلترناریا
هلمنتوسپوریوم: helminthosporium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی حالت کرکی دارد و به رنگ سبز زیتونی تا سیاه دیده می شود.پشت کلنی سیاه رنگ است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدی ها دارای چندین دیواره عرضی می باشند و از نقاط مختلف کونیدیفور کوتاه قهوه ای رنگ با دیواره های موازی و صاف ایجاد می شود.
وجه تشخیص هلمنتوسپوریوم از درکسلرا وجود دیواره های موازی در کونیدیوفور هلمنتوسپوریوم است.
درکسلرا: Drechslera
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی حالت مخملی تا پشمی دارد. کلنی در ابتدا سفید رنگ است و تدریجا به رنگ سبز زیتونی تا سیاه تبدیل می شود.در پشت کلنی رنگدانه سیاه موجود است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور به شکل ساده یا منشعب با دیواره ناصاف و خمیده ( geniculate) دیده میشود. تعدادی انحنای زانو مانند در کونیدیوفور وجود دارد مثل کورولاریا ( شبیه به عصای چوپان ها) کونیدی ها بصورت سمپودیک در اطراف سلول کونیدی زا بوجود می آیند. کونیدی ها تیره رنگ و استوانه ای شکلند و واجد تعدادی دیواره عرضی است.
درکسلرا از کورولاریا بخاطر ایجاد کونیدیهای بیضی شکل با دیواره صاف و از هلمنتوسپوریوم بخاطر کونیدیوفور خمیده و ناصاف قابل تشخیص است.
نیگروسپورا: Nigrospora
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی متراکم و پشمی که در ابتدا رنگ خاکستری و تدریجا نواحی سیاه رنگ در سطح آن آشکار میشود.پشت کلنی نیز به رنگ سیاه است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور های کوتاه و شفاف،سلول های کونیدی زای متورم وزیکول مانند ایجاد مینماید. در انتهای هر کونیدیوفور یک کونیدی گرد یا بیضی شکل با جدار صاف و سیاه رنگ ایجاد می گردد.
کلادوسپوریوم: Cladosporium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی از حالت مخملی تا پشمی و رنگ سبز خاکستری یا سیاه متغیر است. پشت کلنی نیز سیاه رنگ می باشد.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور رنگ تیره دارد، دارای دیواره عرضی و در انتها منشعب است.کونیدیها 1تا 4 سلولی،با جدار صاف یا خاردار و قهوه ای رنگ منجر به ایجاد زنجیره هایی با انشعاب فرعی میگردد که از سلول کونیدی زای انتهایی به فرم اکروپتال( کوچکترین کونیدی در انتهای زنجیره) خارج می شوند.
در محل اتصال کونیدیها به یکدیگر نشانه یا اسکار وجود دارد که یک علامت تشخیصی برای گونه های کلادوسپوریوم است.

کلادوسپوریوم

 

کورولاریا: Curvularia
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی مخملی یا پشمی است.ابتدا رنگ سفید و سپس سبز زیتونی تا سیاه رنگ می شود. پشت کلنی سیاه رنگ است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور واجد دیواره عرضی،ساده یا منشعب تیره رنگ است و همانند درکسلرا واجد خمیدگی های زانو مانند متعدد می باشد.کونیدی ها بیضی یا دوکی شکل،چند سلولی و به رنگ قهوه ای روشن یا تیره دیده می شود و سلول میانی عموما درشت تر و تیره رنگ تر است.کونیدی ها به طور مشخص از مرکز انحنا یافته اند،گاه نیز صاف و گلابی شکل می باشد.
اولوکلادیوم: Ulocladium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی مخملی یا سبز زیتونی مایل به قهوه ای تا سیاه رنگ است.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور ها ساده یا منشعب و قهوه ای رنگ است،واجد دیواره عرضی است.کونیدیوفور مثل درکسلرا و کورولاریا واجد انحنای زانو مانند (geniculate) است. کونیدی ها توتی شکل یا بیضی شکل خاردار و به رنگ قهوه ای تا سیاه دیده می شوند و به طور پراکنده در اطراف کونیدیوفور بوجود می آیند.
اولوکلادیوم از استمفیلیوم بخاطر شکل کونیدیوفور و طرز قرار گرفتن کونیدی ها قابل تشخیص است.

اولوکلادیوم
استمفیلیوم:Stemphylium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی حالت پنبه ای و رنگ قهوه ای روشن یا زیتونی مایل به سیاه دارد.
مشخصات میکروسکوپی: کونیدیوفور تیره رنگ،ساده یا منشعب و واجد دیواره عرضی و اندکی تورم در ناحیه ای که کونیدی تشکیل می شود است. کونیدی ها توتی شکلند و به رنگ قهوه ای تا سیاه با جدار صاف یا خاردار دیده می شوند.
این قارچ با ایجاد کونیدی های توتی شکل منحصر به فرد در انتهای کونیدیوفور بدون انحنا مشخص شده و از اولوکلادیوم قابل تمایز است.
ارئوبازیدیوم: Aureobasidium
مشخصات ماکروسکوپی: کلنی ابتدا حالت مخمر مانند سفید یا کرم رنگ دارد و به زودی به رنگ قهوه ای مایل به سیاه تبدیل میشود.
مشخصات میکروسکوپی: این قارچ واجد هایف های بزرگ تیره رنگ با جدار عرضی و دیواره ضخیم است که به همراه آنها هایف های ظریف شفاف با دیواره نازک نیز دیده می شود.در اطراف سلول های کونیدی زا،کونیدی های شفاف تشکیل میشود و در روی سلول کونیدی زا نشانه های دندانه مانند باقی می ماند. کونیدی سپس جوانه می زند و بلاستوکونیدی تولید می کند.
منبع: قارچ شناسی پزشکی
روشهای تشخیص آزمایشگاهی و درمان
دکتر شهلا شادزی

21 like
Print Friendly, PDF & Email

درباره ی روشنک داودیان

نویسنده بخش قارچ شناسی پزشکی

6
سوال یا نظری دارید؟ بنوبسید

avatar
5 Comment threads
1 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
6 Comment authors
شقایقشیوارویاداودیانسورین زادحیدرروشنک داودیان Recent comment authors
  Subscribe  
newest oldest most voted
Notify of
شقایق
Guest
شقایق

واقعا ممنون خیلی کمکم کرد

شیوا
Guest
شیوا

????

رویاداودیان
Guest
رویاداودیان

عالی بود خواهر عزیزم

سورین زادحیدر
Member

روشنک جان مرسی از زحماتت ، گزارش کار عالی بود

مهرنوش ادیب
Guest
M.adib

عالي و بسيار كامل بود خانوم داوديان ،خسته نباشيد :)