ببینید | دو سوپرگلی که آلومینیوم به پرسپولیس زد

آلومینیوم با دو گل تماشایی به بازی برگشت تا این مسابقه حساس به وقت اضافه برود. اثر شروین بزرگ با ضربه سر در محوطه روی یک توپ هوایی باعث شد توپ به لیموچی برسد و شوت روی پای او به گل تبدیل شد. سانتر بلند روی دروازه سرخ‌ها با ضربه سر به شروین بزرگ رسید و کنترل و شوت روی پای او دروازه رفیعی را فرو ریخت./360

ببینید | دو سوپرگلی که آلومینیوم به پرسپولیس زد

دیدگاهی بنویسید