خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد

در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» مدیران نمونه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ برگزیده و معرفی شدند.

خلیل‌اللهی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی مدیر برتر قوه قضائیه شد

به گزارش علوم پزشکی بالینی از تبریز، در راستای اجرای گفتار ششم سند تحول قضایی مبنی بر «ارزیابی عملکرد مدیران» ذیل فصل سوم «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» طرح انتخاب مدیران برتر قوه قضاییه اجرا و در پی آن مدیران نمونه سال ۱۴۰۱ برگزیده و معرفی شدند. در این طرح فرآیند انتخاب مدیران نمونه به تفکیک سطوح مدیریتی شامل مدیران نمونه ملی، مدیران نمونه واحد‌های ستادی، مدیران نمونه استانی از اعضای شورای قضایی استان و مدیران نمونه استانی از مدیران متناظر سازمان‌ها و یا معاونت‌های ستادی بوده است. مدیران برتر در کمیته‌ای با حضور نمایندگانی از حوزه ریاست، معاونت اول، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی در معاونت راهبردی تشکیل و با لحاظ عملکرد مدیران در سال ۱۴۰۱، مدیر برتر ملی، ستادی و استانی انتخاب شد. گفتنی است شاخص‌ها و نحوه ارزیابی مدیران برتر میزان موفقیت در اجرای راهکار‌های سند تحول قضایی، شاخص‌های ۱۴ گانه ارزیابی عملکردی دادگستری استان ها، اجرای برنامه‌های تحول و تعالی و اقدامات ویژه و تحولی است. اسامی مدیران برتر قوه قضاییه به شرح زیر است: روسای کل برتر دادگستری استان ها 1- موسی خلیل الهی رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی 2 –  موسوی  استان فارس  3- دهقانی  خوزستان 4- اکبری مازندران  5- عتباتی  آذربایجان غربی 6-  القاصی‌مهر  تهران پایان پیام/

دیدگاهی بنویسید